پگاه نجاتی نمین

 

نام : پگاه  First Name : Pegah
 
نام خانوادگی : نجاتی نمین Last Name : Nejati Namin
نام پدر : محمد Father's Name : Mohamad
شماره شناسنامه :13855417 BC Namber : 13855417
دوره : دوره آموزش حرفه ای autocad 2d&3d Course : AutoCAD 2D&3D
تاریخ دوره :  1393/04/10لغایت 1393/05/18 Course Date : July 01 till August 09 , 2014
مدت دوره : 40 ساعت Course Time : 40 h
امتیاز کسب شده : 100 Rank : 100
مطالب علمی
سایر بخش ها