مرکز معماری ایران فقط با عاملیت های ذکر شده در سایت مرکز معماری ایران در ارتباط می باشد و شهر و استان های که در سایت نام آنها ذکر نشده است , هیچگونه ارتباطی با مرکز معماری ایران ندارند و این مرکز هیچگونه مسئولیتی در قبال فعالیت افرادیکه نام ایشان در سایت نیست ندارد.

عاملیت های ذکر شده در سایت مرکز معماری , حق دریافت هیچگونه وجهی در مورد دوره ها و آزمونهای مرکز معماری  ایران ندارند .

عاملیت های ذکر شده در سایت صرفا می توانند نسبت به معرفی دوره ها یمرکز معماری ایران اقدام نمایند و این مرکز هیچگونه مسئولیتی در مورد دوره هایی که عاملیت در استان یا شهر خود برگزار می کند ندارد.

 
عاملیت کرمان: خانم موسوی
عاملیت مازندران: خانم بخشنده
عاملیت اردبیل: خانم رستم نمدی
عاملیت همدان: خانم کندری 
عاملیت قزوین: خانم شمشیری
عاملیت هرمزگان: جناب معصومی
عملیت اصفهان : جناب حیدریان
عاملیت گیلان : خانم بهنام
عاملیت مشهد: خانم شفائی
عاملیت کردستان: جناب خورشیدی 
عاملیت شیراز: جناب غلامپور