سعید میرطهماسب

کارشناسـی معماری از دانشگـاه هنـر اسلامـی تبریـز

کارشناسـی ارشـد معمـاری از دانشگـاه علـم و صنعـت ایـران

سوابق کـاری و حرفــه ای:

- عضو دفتر فنی معاونت عمرانی شهرداری منطقه 5 تهران،87

- همکاری با معاونت عمرانی دانشگاه هنر اسلامی تبریز(88 تا 90)

- طراح ارشد آتلیه مهندسین مشاور ایلود (92 تا 94)

- نظارت عالی درپروژه های بیمارستانی مهندسین مشاور ایلود

- عضو آتلیه طراحی انجام( 94 تا 95)

- مدیر تیم طراحی اتلیه تیوا ( 95 تا کنون)

- مسول تیم طراحی و بازسازی اداره بهداشت و درمان نیروی هوایی ارتش(95 تا 97)

- همکاری با اتلیه طراحی دگر

- استاد مدعو دوره کارشناسی دانشگاه آزاد تهران جنوب

- دستیار تدریس دوره کارشناسی دانشگاه شهید بهشتی

- مشاور دوره های کارشناسی ارشد مرکز معماری ایران (91 تا 93)

- مدرس اسکیس معماری و معماری داخلی مرکز معماری ایران (92 تا کنون)

- مدرس دوره اسکچاپ و وی ری اسکچاپ مرکز معماری ایران (92 تا کنون)

- مدیر کارگاه اسکیس مرکزی معماری ایران (94 تا کنون)