ثبت نام آنلاين  

انقلاب 
انسان در طول تاریخ چندین بار دست به انقلاب هایی زده است که منجر به تغییرات عظیم شده، این انقلاب ها صرفا به گذشته محدود نمیشود و در آینده نیز وقوع برخی انقلاب ها قابل پیش بینی است .
انقلاب_شناختی  انقلاب_کشاورزی انقلاب_صنعتی و انقلاب_الکترونیک را میتوان از انقلاب های بزرگ تاریخ بشریت به حساب آورد. با توجه به شرایط فعلی و پیش بینی های مختلف در زمینه های گوناگون #انقلاب_هوش_مصنوعی ، انقلاب بعدی تاریخ خواهد بود.

ما قصد داریم از این انقلاب عقب نمانیم.